READING AND WRITING IN CZECH

 • CZ
 • SP
 • EN
 • DE

Left Block

Úvodka / Certifikovaná zkouška

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince

Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy  

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince je nabízena  na čtyřech úrovních obtížnosti:

CCE – A1

CCE – A2

CCE – B1

CCE – B2

 • Zkouška je určena nejen zájemcům z řad posluchačů UK (studentů-cizinců), ale i všem cizincům starším 16 let, kteří si chtějí či potřebují ověřit stupeň své komunikační kompetence v češtině.
 • Účast v kurzech pořádaných UK není pro vykonání zkoušky podmínkou.
 • Certifikát o úspěšně vykonané zkoušce se vydává v češtině, nebo v angličtině.
 • Při rozhodování, o kterou úroveň požádat, využijte pomocné tabulky pro sebehodnocení, která vychází z Evropského jazykového pasu (European Language Passport).

Charakteristika zkoušky:
Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince ověřuje na všech čtyřech úrovních stupeň dosažené komunikační kompetence v souladu s kritérii specifikovanými ve Společném evropském referenčním rámci. Obsahově se zkouška opírá o jazykový materiál předepsaný jednotlivými popisy relevantních referenčních úrovní pro češtinu.
Prověřují se základní řečové dovednosti ve vztahu k psanému i mluvenému komunikátu (poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, produkce psaného textu, mluvený projev).

Uznávání zkoušky:
Zkoušku uznávají mnozí zaměstnavatelé v ČR i v zahraniční a některé vysoké školy. Může Vám pomoci v přijímacím řízení na vysoké školy, zlepšit Vaši pracovní kariéru a změřit Váš pokrok v češtině.

Členství:
Naše instituce je členem mezinárodní asociace pro testování a hodnocení EALTA, ILTA a přidruženým členem mezinárodní asociace pro jazykové testování ALTE. Naši pracovníci jsou členy Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, Jazykovědného sdružení České republiky, Česko-slovenské asociácie učiteľov cudzích jazykov na vysokých školách a International Association of Teachers of Czech.

Součásti zkoušky:

 • Čtení s porozuměním
 • Poslech s porozuměním
 • Lexikálně-gramatický test (pouze na úrovni B2)
 • Produkce psaného textu
 • Ústní zkouška
  • Délka zkoušky – dle úrovně:

   • úroveň A1 – čtení 35 minut, poslech 32 minut, psaní 30 minut, ústní část max. 8 minut (na jednotlivce);
   • úroveň A2 – čtení 50 minut, poslech 35 minut, psaní 60 minut, ústní část 12 minut (na dvojici);
   • úroveň B1 – čtení 85 minut, poslech 30 minut, psaní 60 minut, ústní část 12 minut (na dvojici);
   • úroveň B2 – čtení 40 minut, poslech 40 minut, lexikálně-gramatický test 30 minut, psaní 90 minut, ústní část max. 25 minut (na dvojici).
    • Hodnocení zkoušky: uspěl(a)/neuspěl(a). Ke složení zkoušky je nutné dosáhnout ve všech jejích částech nejméně 60 %. Osvědčení nemá omezenou časovou platnost a na žádost kandidáta se vydává v českém, nebo v anglickém jazyce.

     Termíny: Zkouška se na všech výše uvedených úrovních koná třikrát ročně (únor, květen, listopad).

     Místo konání zkoušky: Není-li uvedeno jinak, zkouška se koná na ÚJOP UK ve Vratislavově ul. 10, Praha 2 vždy od 9.00 hod. K registraci je nutno dostavit se nejméně 30 minut před začátkem zkoušky. S sebou si prosím přineste platný průkaz totožnosti s fotografií (nejlépe cestovní pas), doklad o zaplacení a psací potřeby. Před zkouškou se seznamte se Zkušebním řádem.

     Přihláška: Ke zkoušce je nutno se přihlásit nejpozději 10 pracovních dnů před zkušebním termínem – on-line přihláška – viz níže.

     Platba: 3 500 Kč za každý pokus. Cena pro frekventanty kurzů českého jazyka pořádaných ÚJOP UK činí 2 900 Kč. Je nutno zaplatit min. 10 pracovních dnů před konáním zkoušky. Podrobné informace o platbě viz níže.

     Kontaktní adresa pro další informace:
     Univerzita Karlova v Praze
     Ústav jazykové a odborné přípravy
     Výzkumné a testovací centrum
     Jiřího nám. 1/I
     290 36 Poděbrady

     Mgr. Kateřina Vlasáková
     katerina.vlasakova@ujop.cuni.cz
     tel.: +420 325 612 279
     mobil: +420 724 579 724

     Right block

     created by Anawe